Lập trình Backend theo mô hình MVC với Codeigniter Framework 3x

CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động tương tác với PHP. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng một ứng dụng web nhanh hơn – so với việc viết mã hỗn tạp – bằng cách cung cấp 1 bộ thư viện đầy đủ cho các tác vụ thông thường, cũng như cung cấp một mô hình tương tác đơn giản và dễ hiểu cho việc kết nối tới những bộ thư viện đó.

Frameworks đơn giản và dễ học nhất mà ai cũng biết đó là Codeigniter, đây là một framework được xây dựng từ mô hình MVC có ưu điểm là chạy nhanh, dễ học cho người mới tìm hiểu MVC Framework.

KHOÁ HỌC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ:

  • Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,… để áp dụng trong việc lập trình.
  • Cách kết nối, tạo bảng dữ liệu, trong MySQL, cách sử dụng PHP để gọi dữ liệu và hiển thị trên web.
  • Cách cài đặt và sử dụng Code Editor, Kiểu dữ liệu hiện đại Json, Jquery, Hay Bootstrap,…
  • Học cách tư duy trong cách lập trình từ việc xây dựng kiểu dữ liệu, cách kết hợp phương pháp, …

Cuối cùng là link tải cho mọi người :
Download